Reset Acct Plz & thnx

Hello! Can you please reset 1 of the server accounts please?
Server: Mirror Lake
ID: pwkw3e
Tin Tin

Thanks :+1: